Huurvoorwaarden

Deze huurvoorwaarden zijn, in het bijzonder en ter aanvulling van de hierboven vermelde algemene voorwaarden, toepasselijk op alle door beMatrix® met de Klant (hierna genoemd de “Huurder”) afgesloten huurovereenkomsten.

1. HUURPERIODE
De huur loopt maximaal voor een periode van 3 weken vanaf de dag van afhaling/versturing, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging.

beMatrix® heeft het recht om de huurovereenkomst op elk moment, van rechtswege, met onmiddellijke ingang zonder opzeggingstermijn, te ontbinden indien de Huurder in gebreke blijft om zijn verbintenissen uit hoofde van de huurovereenkomst na te leven, zonder dat beMatrix® enige vergoeding verschuldigd is. In dit geval is de Huurder gehouden om beMatrix® onverwijld de vervallen en nog niet-betaalde termijnen te betalen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 65% van de nog verschuldigde huurprijs voor de resterende duur van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere schadevergoeding mits de werkelijk geleden schade hoger is. Tevens is beMatrix® gerechtigd om de gehuurde goederen onmiddellijk op kosten van de Huurder terug te nemen.

2. EIGENDOM, GEBRUIK EN BESTEMMING VAN HET GEHUURDE GOED
De goederen blijven te allen tijde eigendom van beMatrix®. De Huurder verbindt er zich toe om de gehuurde goederen niet te verkopen, verwerken, in pand te geven of te vervreemden. Het is de Huurder niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.

De Huurder verbindt er zich toe op zijn kosten alle maatregelen te nemen en kennisgevingen te verrichten teneinde het eigendomsrecht van beMatrix® op de verhuurde goederen tegenstelbaar te maken aan derden.

De Huurder verbindt er zich toe om beMatrix® onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van inbeslagname, verlies, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van beMatrix® op de gehuurde goederen in het gedrang zouden kunnen brengen, zoals onder meer, doch niet beperkend, de aanvraag tot faillissement of tot gerechtelijke reorganisatie door de Huurder. Alle schade, kosten of het verlies van de gehuurde goederen ten gevolge van een inbeslagname, verlies, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van beMatrix® op de gehuurde goederen in het gedrang brengen, zijn ten laste van de Huurder, onverminderd de verschuldigde huurprijs.

Bij diefstal is de Huurder ertoe gehouden om binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en om beMatrix® onverwijld een kopie van het proces-verbaal over te maken.

De Huurder is verantwoordelijk voor het bezit en elk gebruik van de gehuurde goederen. De Huurder verbindt er zich toe om de gehuurde goederen enkel aan te wenden in het kader van de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten voor de doeleinden waarvoor de producent ze heeft bestemd, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften, en om de gehuurde goederen voor eigen rekening en risico als een goede huisvader en volgens de regels van de kunst te normaal te gebruiken.

De Huurder verbindt er zich toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met de risico’s verbonden aan het gebruik van de gehuurde goederen die door de ingebruikname geacht worden door de Huurder aanvaard te zijn.

De Huurder verbindt er zich toe om zich op voldoende wijze (en minstens voor de nieuwwaarde van de gehuurde goederen) en bij een erkende verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst en om op eerste verzoek van beMatrix® een kopie van de verzekeringspolis en van de laatste premiekwijting voor te leggen.

De Huurder verbindt er zich toe om geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen die de aard of werking ervan kunnen wijzigen, behoudens in geval van schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van beMatrix®.

De Huurder is ertoe gehouden om beMatrix® te informeren over het adres en de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. De Huurder mag de gehuurde goederen enkel verplaatsen mits voorafgaandelijke kennisgeving aan en toestemming van beMatrix® en dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

De Huurder staat in voor betaling van alle kosten, lasten, heffingen, belastingen of boetes die verband houden met het gebruik van de gehuurde goederen gedurende de huurovereenkomst en verbindt er zich toe om beMatrix® te vrijwaren tegen vorderingen van derden in dit verband.

3. HUURPRIJS
De huurprijs is een brutoprijs [prijs voor korting] en wordt berekend met korting zoals nader omschreven in de huurovereenkomst.

Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden, is de huurprijs tevens exclusief kosten voor het klaarzetten en inpakken van de bestelling. Het klaarzetten van het order zal apart gefactureerd worden aan €60 per order. Als er zaken toegevoegd worden aan een reeds lopend order heeft beMatrix het recht een extra vergoeding van €60 voor het klaarzetten te factureren.


Vervroegde teruggave of opzegging geeft de Huurder geen recht op teruggave of vermindering van de huurprijs.

4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEHUURDE GOEDEREN
De terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen aan de Huurder gebeurt af fabriek, hetzij door de gehuurde goederen rechtstreeks aan de Huurder te overhandigen, hetzij door afgifte van de gehuurde goederen aan een vervoerder op kosten van de Huurder.

Laattijdige terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen om redenen buiten de wil van beMatrix® geven de Huurder geen recht tot ontbinding van de huurovereenkomst, noch op enige schadevergoeding vanwege beMatrix®.

De gehuurde goederen worden in alle gevallen op paletten of in kisten getransporteerd die eigendom zijn van beMatrix® en die bij teruglevering opnieuw gebruikt moeten worden. Alle schade en kosten ten gevolge van ontbrekend of beschadigd verpakkingsmateriaal is ten laste van de Huurder.

5. TERUGGAVEPLICHT
De Huurder verbindt er zich toe de gehuurde goederen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bij het beëindigen van de huurovereenkomst, ongeacht de reden en ongeacht wie daartoe het initiatief nam, zelf op eigen kosten terug te bezorgen in de staat waarin hij ze ontving en met gebruik van de paletten of kisten waarvan sprake in artikel 4, op de maatschappelijke zetel van beMatrix®.

Bij teruggave van de gehuurde goederen is de Huurder ertoe gehouden om de gehuurde goederen als teruggegeven af te laten tekenen, bij gebreke waaraan de Huurder de bewijslast draagt dat de gehuurde goederen terug werden bezorgd in de staat waarin hij ze ontving.

beMatrix® behoudt zich in alle geval het recht voor om tot 4 dagen na teruglevering een ingangscontrole uit te voeren om de gehuurde goederen te verifiëren op beschadigingen en/of ontbrekende goederen of onderdelen. De Huurder kan, mits uitdrukkelijk schriftelijk verzoek uiterlijk op het moment van teruglevering van de gehuurde goederen, bij de ingangscontrole aanwezig zijn, bij gebreke waaraan de Huurder geacht wordt te verzaken aan dit recht en geacht wordt de vaststellingen van de ingangscontrole door beMatrix® te aanvaarden. Partijen komen overeen dat de ingangscontrole geldt als afdoende bewijs van de vastgestelde beschadigingen en/of ontbrekende goederen, onverminderd het feitelijk vermoeden vermeld in de voorgaande paragraaf.

Vermits bij de ingangscontrole enkel de uiterlijk zichtbare staat van de goederen bij teruggave kan worden beoordeeld, behoudt beMatrix® zich het recht voor om de Huurder alsnog aan te spreken tot vergoeding van de eventuele niet onmiddellijk zichtbare schade.

Bij gebreke aan tijdige teruggave van de gehuurde goederen of een deel ervan bij beëindiging van de huurovereenkomst, is de Huurder beMatrix®, per dag vertraging een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding zal gelijk zijn aan de normale kost voor de verlenging van de extra periode plus 25% boete, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. In dit geval maakt de Huurder zich schuldig aan verduistering en misbruik van vertrouwen, waaromtrent beMatrix® niet zal nalaten klacht neer te leggen bij de bevoegde gerechtelijke instanties.

6. BESCHADIGING VAN HET GEHUURDE GOED
De Huurder verbindt er zich toe om beMatrix® onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van schade of technische defect aan of door de gehuurde goederen die ontstaat of zich voordoet tijdens de duur van de huurovereenkomst.

beMatrix® heeft op elk ogenblik het recht om de gehuurde goederen bij de Huurder te inspecteren.

Het is de Huurder niet toegestaan om zelf onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan de gehuurde goederen uit te voeren. Wanneer de Huurder vaststelt dat herstelwerkzaamheden zich opdringen, verbindt de Huurder er zich toe beMatrix® daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Indien de gehuurde goederen gedurende de huurtijd dringende herstellingen of onderhoud behoeven, zal de Huurder dit gedogen, zonder recht op enige schadevergoeding, noch recht op ontbinding van de huurovereenkomst. De Huurder verbindt er zich tevens toe om beMatrix® of een door beMatrix® aangestelde toe te laten om herstelwerkzaamheden uit te voeren ten gevolge van normale slijtage.

Wanneer de Huurder de gehuurde goederen bij beëindiging van de huurovereenkomst beschadigd en/of vervuild terugbrengt, is de Huurder beMatrix® een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die begroot wordt op de helft van de totale brutohuurprijs voor de gehele duur van de huurovereenkomst, bovenop de herstel- of reinigingskosten (incl. arbeidsloon gefactureerd aan €50 per uur en onderdelen), en onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Bij schade en/of vervuiling vastgesteld aan de gehuurde goederen, lopende de huurovereenkomst of bij teruggave ervan, is de Huurder voor de herstelling en/of reiniging een forfaitaire vergoeding van € 500,00 verschuldigd, onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragraaf en onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn. In geval van hogere werkelijke kosten zal beMatrix® de Huurder per aangetekend schrijven schriftelijk in kennis stellen van het bedrag van deze kosten. Bij gebreke aan protest van de Huurder per aangetekend schrijven binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen van de datum van het aangetekend schrijven van beMatrix® wordt de Huurder geacht in te stemmen met de begroting van de kosten en is de Huurder dit bedrag aan beMatrix® verschuldigd, onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragraaf.

Enkele niet-limitatieve voorbeelden van beschadiging:

  • Boor-, nagel- en schroefgaten;
  • Afgestoten of afgebroken hoeken of kanten;
  • Lakbeschadiging of lak met lijmresten van plakband, VELCRO® Brand tape, …;
  • Vette of vuile vlekken van gebruik in bv. keuken op stand;
  • Verbogen, ingekorte of bekraste onderdelen;
  • Allerlei beschadigingen door oneigenlijk of foutief gebruik of nalatigheid of onachtzaamheid van de Huurder.

Bij verlies of diefstal van (een deel van) de gehuurde goederen of dermate ernstige vernieling of beschadiging dat herstelling van de gehuurde goederen onverantwoord is, is de huurovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. De Huurder aanvaardt dat beMatrix® bepaalt wanneer dit het geval is. In dit geval is de Huurder beMatrix® een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende vervangwaarde van de gehuurde goederen, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. In dit geval staan de gehuurde goederen ter vrije beschikking van de Huurder die zich ertoe verbindt op eigen kosten in te staan voor bewaring, opruiming, ontmanteling, vervoer, etc. van de gehuurde goederen of de overblijfselen ervan.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
Gedurende de huur van de gehuurde goederen is de Huurder aansprakelijk voor alle mogelijke schade of hinder, met inbegrip van vandalisme en overmacht, foutief of niet, ontstaan aan dan wel door of met de gehuurde goederen.

De Huurder verbindt er zich toe beMatrix® te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden tot vergoeding van schade die tijdens de huurovereenkomst door of met de gehuurde goederen is ontstaan.

8. VERBOD OP ONDERHUUR
Het is de Huurder verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen of ter beschikking te stellen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van beMatrix®.