Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en offertes uitgaand van beMatrix® BV, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 174, en alle dochterondernemingen van de beMatrix® Group, namelijk beMatrix Nederland B.V., beMatrix France (FR), beMatrix Germany GmbH (DE), beMatrix Scandinavia AB (SE), beMatrix UK LTD (GB), beMatrix Rental en Service Center Belgium NV en beMatrix Australia PTY LTD (AU); ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0872.770.168 (hierna genoemd “beMatrix®”), en op elke tussen beMatrix® en de klant afgesloten overeenkomst (hierna genoemd de “Klant”), inclusief huurovereenkomsten, en op alle facturen van beMatrix®, tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

De Klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Het niet-toepassen door beMatrix® van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

1. De geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en voor beMatrix® slechts bindend na schriftelijke bevestiging van de bestelling door beMatrix ®. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de prijzen exclusief BTW, transport-, opslag-, verpakkings- en verzekeringskosten en zijn alle eventuele taksen of belastingen uitsluitend ten laste van de Klant.

beMatrix® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving, haar prijzen te verhogen indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van de prijzen van basisproducten of grondstoffen, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, wijzigingen in de valuta, e.d., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van beMatrix® in de aangeduide munt, netto en zonder korting, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Klant. Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Klant.

2. Iedere factuur wordt bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum als aanvaard beschouwd. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 1 % per maand en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarenboven wordt, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 12 % van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.000,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere schadevergoeding mits de werkelijk geleden schade hoger is. beMatrix® heeft daarenboven recht op redelijke schadeloosstelling door de Klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling, onverminderd het recht op vergoeding voor de gerechtskosten. Ingeval van wanbetaling van één factuur (i) worden alle andere niet-betaalde facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar, ongeacht of deze facturen al of niet vervallen zijn, en (ii) heeft beMatrix® het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur.

Indien het vertrouwen van beMatrix® in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door gerechtelijke beschikkingen en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt beMatrix® zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt beMatrix® zich het recht voor om, zonder dat de Klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, de gehele bestelling of een gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van beMatrix® op vergoeding van de door haar geleden schade. Deze schade wordt forfaitair begroot op 65% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen.

Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt levering EX Works (Incoterms ® 2010) en op risico van de Klant. In geval van klachten betreffende de verzending is beMatrix® in geen geval aansprakelijk en dient de Klant zich tot de vervoerder te richten.

Terugzending van goederen kan slechts mits voorafgaand schriftelijk akkoord van beMatrix®.

Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter indicatief en een eventuele overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van beMatrix®, noch tot ontbinding van de overeenkomst of welkdanige schadevergoeding ook.

beMatrix® behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren, in welk geval beMatrix® gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
De Klant dient ervoor te zorgen dat beMatrix® of een door haar aangestelde het bedrijf van de Klant of een andere plaats waar de goederen moeten worden afgeleverd met de te leveren goederen kan bereiken en dat de toegangswegen geschikt zijn voor het noodzakelijke transport. Indien de goederen niet kunnen worden afgeleverd op de voorziene leveringsdatum ingevolge een nalatigheid van de Klant is beMatrix® gerechtigd om de door haar geleden schade en kosten integraal op de Klant te verhalen.

Bij annulering van de bestelling voorafgaand aan de levering is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 65% van de te factureren verkoopprijs van de goederen, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

4. Bij de levering en/of montage dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. In voorkomend geval dient de Klant binnen de 48 uur na levering en/of montage per aangetekend schrijven aan beMatrix® een nauwkeurige opgave te geven van de zichtbare beschadigingen en gebreken. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten gemeld worden binnen 2 werkdagen na ontdekking ervan en in ieder geval uiterlijk binnen de 10 werkdagen na levering en dit per aangetekend schrijven aan beMatrix® met een gedetailleerde beschrijving van het gebrek. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Bij gebreke aan tijdig protest overeenkomstig dit artikel wordt de Klant onherroepelijk geacht het geleverde aanvaard en goedgekeurd te hebben.

Een klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Bij een ontvankelijke en gegronde klacht zal beMatrix® de geleverde goederen herstellen of vervangen, naar keuze van beMatrix®, zonder dat beMatrix® gehouden is tot welke andere schadevergoeding ook en zonder dat haar enige andere sanctie kan worden opgelegd.

5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst bedraagt de garantie op LEDskin goederen 1 jaar te rekenen vanaf factuurdatum, zonder dat dit de garantie gegeven door de fabrikant of leverancier kan overschrijden. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat het uitvallen van een beperkt aantal pixels per m² algemeen aanvaard wordt als producteigen en dus geen aanleiding kan geven tot garantie. De garantie is evenmin van toepassing indien (i) de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd (met inbegrip van de installatievoorschriften), (ii) er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik of een verkeerde aansluiting of gebruik in combinatie met niet compatibele hulpstukken, (iii) de schade of het defect te wijten is aan enige reden die geen verband houdt met de productie of ontwikkeling van de LEDskin goederen (met inbegrip van onachtzaamheid), (iv) er herstellingen of wijzigingen aan de geleverde goederen zijn uitgevoerd door de Klant of door derden, (v) er sprake is van normale slijtage. Indien de garantie van toepassing is, zal beMatrix® binnen een redelijke termijn, naar eigen keuze, hetzij de defecten in de LEDskin goederen herstellen, hetzij de LEDskin goederen vervangen zonder gehouden te zijn tot welke andere schadevergoeding ook. Het toepassen van de garantie brengt geen aansprakelijkheid van beMatrix® met zich mee voor (in)directe schade die verband houdt met de onder garantie vallende goederen.

6. De door beMatrix® aan de Klant verkochte goederen blijven eigendom van beMatrix® tot volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen, inclusief interesten en kosten. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen.

Niettemin zijn de risico’s van overmacht, verlies of vernietiging van de goederen en de opslagkosten integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen geleverd zijn of de Klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst nemen. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en dient deze in perfecte staat en op een daartoe geschikte plaats op te slaan en te bewaren overeenkomstig de gebruikelijke sectoriële standaarden en veiligheidsvereisten. Tot op het moment van integrale betaling van de goederen is het de Klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden of te bezwaren met enig zekerheidsrecht. Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is de Klant verplicht de goederen op eerste verzoek van beMatrix® terug te geven.

7. beMatrix® is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van beMatrix® is steeds beperkt tot maximaal het gedeelte van de factuurwaarde van de bestelling van de Klant waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van beMatrix® beperkt tot het bedrag dat haar daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. beMatrix® is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vorderingen van derden of schade aan derden.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat beMatrix® niet aansprakelijk is voor de structurele stabiliteit van de uiteindelijke constructie en dat de Klant niet het recht heeft om om die reden de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of betaling te weigeren en/of enigerlei schadevergoeding of tegemoetkoming te bekomen. Alle kosten voor bijkomende versterking of tuigage zijn uitsluitend ten laste van de Klant. Dit geldt eveneens indien beMatrix® de Klant bijstaat bij de installatie van de geleverde goederen. De Klant is tevens uitsluitend aansprakelijk voor alle schade aan goederen van derden en voor alle schade als gevolg van diefstal, verlies of schade van, aan of door gereedschappen of andere materialen van beMatrix® die gebruikt worden bij deze bijstand.De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt. De Klant verbindt er zich toe de goederen van beMatrix® niet te gebruiken voor permanente en lastdragende constructies die het voorwerp uitmaken van de EN1090-norm.

Bij gebruik van de online tool van beMatrix® erkent de Klant dat het resultaat afhankelijk is van externe factoren zoals het beoogde doel van de toepassing en van de opgave van correcte informatie door de Klant. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk uitsluitend aansprakelijk te zijn voor de opgave van de essentiële informatie aan beMatrix® en voor de juistheid van de opgegeven informatie. De door de online tool voorgestelde goederen zijn louter indicatief. beMatrix® is niet aansprakelijk voor een gebrek aan compatibiliteit tussen de door de online tool voorgestelde goederen. Evenmin is beMatrix® aansprakelijk ingeval van eventuele ongeschiktheid van de geleverde goederen voor de specifieke noden en behoeftes van de Klant.

De aansprakelijkheid van beMatrix® kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of het uitblijven van leveringen door haar leveranciers, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, etc. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. Aangezien de verbintenis van de Klant jegens beMatrix® in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens beMatrix® vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 2 jaar na de datum waarop de Klant kennis nam of redelijkerwijze kennis had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

8. Rechten van intellectuele eigendom
beMatrix® behoudt zich te allen tijde alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten voor en de verkoop van dergelijke goederen en/of diensten kan nooit een overdracht van enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht tot gevolg hebben. De Klant verbindt er zich toe om de merken van beMatrix® en/of ander tekens die op enige wijze verwijzen naar beMatrix® en/of haar goederen en/of diensten, niet van de geleverde goederen te verwijderen noch onzichtbaar te maken. De Klant verbindt er zich toe geen enkele inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van beMatrix® en eventuele inbreuken van derden onmiddellijk schriftelijk aan beMatrix® ter kennis te brengen. Ingeval een derde beweert dat de goederen en/of diensten een inbreuk op zijn rechten zouden vormen, verbindt de Klant er zich toe beMatrix® hiervan onmiddellijk, schriftelijk in kennis te stellen en dit op straffe van verval van ieder mogelijk verhaal op beMatrix®.

9. Alle overeenkomsten tussen beMatrix® en de Klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan beMatrix® de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

beMatrix® heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook te ontbinden in de volgende gevallen: (i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding worden alle vorderingen van beMatrix® op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is de Klant beMatrix® een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelde goederen, onverminderd het recht van beMatrix® om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

10. Indien beMatrix® persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die u kan terugvinden op de website van beMatrix® (www.beMatrix.com / en / Privacy Policy) of waarvan u mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan beMatrix® (privacy@beMatrix.com) een afschrift kan bekomen.

11. Alle door beMatrix® afgesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.

Alle geschillen tussen de Klant en beMatrix® vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van beMatrix®, tenzij beMatrix® er de voorkeur aan geeft om de vordering aanhangig te maken bij de rechtbank die overeenkomstig het gerechtelijk wetboek bevoegd is.

12. De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

In geval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandse tekst.

[HUURVOORWAARDEN]

Deze huurvoorwaarden zijn, in het bijzonder en ter aanvulling van de hierboven vermelde algemene voorwaarden, toepasselijk op alle door beMatrix® met de Klant (hierna genoemd de “Huurder”) afgesloten huurovereenkomsten.

1. HUURPERIODE
De huur loopt maximaal voor een periode van 3 weken vanaf de dag van afhaling/versturing.

beMatrix® heeft het recht om de huurovereenkomst op elk moment, van rechtswege, met onmiddellijke ingang zonder opzeggingstermijn, te ontbinden indien de Huurder in gebreke blijft om zijn verbintenissen uit hoofde van de huurovereenkomst na te leven, zonder dat beMatrix® enige vergoeding verschuldigd is. In dit geval is de Huurder gehouden om beMatrix® onverwijld de vervallen en nog niet-betaalde termijnen te betalen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 65% van de nog verschuldigde huurprijs voor de resterende duur van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere schadevergoeding mits de werkelijk geleden schade hoger is. Tevens is beMatrix® gerechtigd om de gehuurde goederen onmiddellijk op kosten van de Huurder terug te nemen.

2. EIGENDOM, GEBRUIK EN BESTEMMING VAN HET GEHUURDE GOED
De goederen blijven te allen tijde eigendom van beMatrix®. De Huurder verbindt er zich toe om de gehuurde goederen niet te verkopen, verwerken, in pand te geven of te vervreemden. Het is de Huurder niet toegestaan de gehuurde goederen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al dan niet tegen vergoeding.

De Huurder verbindt er zich toe op zijn kosten alle maatregelen te nemen en kennisgevingen te verrichten teneinde het eigendomsrecht van beMatrix® op de verhuurde goederen tegenstelbaar te maken aan derden.

De Huurder verbindt er zich toe om beMatrix® onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van inbeslagname, verlies, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van beMatrix® op de gehuurde goederen in het gedrang zouden kunnen brengen, zoals onder meer, doch niet beperkend, de aanvraag tot faillissement of tot gerechtelijke reorganisatie door de Huurder. Alle schade, kosten of het verlies van de gehuurde goederen ten gevolge van een inbeslagname, verlies, diefstal of andere omstandigheden die de rechten van beMatrix® op de gehuurde goederen in het gedrang brengen, zijn ten laste van de Huurder, onverminderd de verschuldigde huurprijs.

Bij diefstal is de Huurder ertoe gehouden om binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en om beMatrix® onverwijld een kopie van het proces-verbaal over te maken.

De Huurder is verantwoordelijk voor het bezit en elk gebruik van de gehuurde goederen. De Huurder verbindt er zich toe om de gehuurde goederen enkel aan te wenden in het kader van de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten voor de doeleinden waarvoor de producent ze heeft bestemd, overeenkomstig de technische specificaties en bedieningsvoorschriften, en om de gehuurde goederen voor eigen rekening en risico als een goede huisvader en volgens de regels van de kunst te normaal te gebruiken.

De Huurder verbindt er zich toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met de risico’s verbonden aan het gebruik van de gehuurde goederen die door de ingebruikname geacht worden door de Huurder aanvaard te zijn.

De Huurder verbindt er zich toe om zich op voldoende wijze (en minstens voor de nieuwwaarde van de gehuurde goederen) en bij een erkende verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst en om op eerste verzoek van beMatrix® een kopie van de verzekeringspolis en van de laatste premiekwijting voor te leggen.

De Huurder verbindt er zich toe om geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen die de aard of werking ervan kunnen wijzigen, behoudens in geval van schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van beMatrix®.

De Huurder is ertoe gehouden om beMatrix® te informeren over het adres en de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. De Huurder mag de gehuurde goederen enkel verplaatsen mits voorafgaandelijke kennisgeving aan en toestemming van beMatrix® en dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

De Huurder staat in voor betaling van alle kosten, lasten, heffingen, belastingen of boetes die verband houden met het gebruik van de gehuurde goederen gedurende de huurovereenkomst en verbindt er zich toe om beMatrix® te vrijwaren tegen vorderingen van derden in dit verband.

3. HUURPRIJS
De huurprijs is een brutoprijs [prijs voor korting] en wordt berekend met korting zoals nader omschreven in de huurovereenkomst.

Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarden, is de huurprijs tevens exclusief kosten voor het klaarzetten en inpakken van de bestelling, waarvoor de werktijden ten laste zijn van de Huurder en afzonderlijk worden gefactureerd aan een tarief van € 45,00 per uur.

Vervroegde teruggave of opzegging geeft de Huurder geen recht op teruggave of vermindering van de huurprijs.

4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE GEHUURDE GOEDEREN
De terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen aan de Huurder gebeurt af fabriek, hetzij door de gehuurde goederen rechtstreeks aan de Huurder te overhandigen, hetzij door afgifte van de gehuurde goederen aan een vervoerder op kosten van de Huurder.

Laattijdige terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen om redenen buiten de wil van beMatrix® geven de Huurder geen recht tot ontbinding van de huurovereenkomst, noch op enige schadevergoeding vanwege beMatrix®.

De gehuurde goederen worden in alle gevallen op paletten of in kisten getransporteerd die eigendom zijn van beMatrix® en die bij teruglevering opnieuw gebruikt moeten worden. Alle schade en kosten ten gevolge van ontbrekend of beschadigd verpakkingsmateriaal is ten laste van de Huurder.

5. TERUGGAVEPLICHT
De Huurder verbindt er zich toe de gehuurde goederen, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bij het beëindigen van de huurovereenkomst, ongeacht de reden en ongeacht wie daartoe het initiatief nam, zelf op eigen kosten terug te bezorgen in de staat waarin hij ze ontving en met gebruik van de paletten of kisten waarvan sprake in artikel 4, op de maatschappelijke zetel van beMatrix®.

Bij teruggave van de gehuurde goederen is de Huurder ertoe gehouden om de gehuurde goederen als teruggegeven af te laten tekenen, bij gebreke waaraan de Huurder de bewijslast draagt dat de gehuurde goederen terug werden bezorgd in de staat waarin hij ze ontving.

beMatrix® behoudt zich in alle geval het recht voor om tot 4 dagen na teruglevering een ingangscontrole uit te voeren om de gehuurde goederen te verifiëren op beschadigingen en/of ontbrekende goederen of onderdelen. De Huurder kan, mits uitdrukkelijk schriftelijk verzoek uiterlijk op het moment van teruglevering van de gehuurde goederen, bij de ingangscontrole aanwezig zijn, bij gebreke waaraan de Huurder geacht wordt te verzaken aan dit recht en geacht wordt de vaststellingen van de ingangscontrole door beMatrix® te aanvaarden. Partijen komen overeen dat de ingangscontrole geldt als afdoende bewijs van de vastgestelde beschadigingen en/of ontbrekende goederen, onverminderd het feitelijk vermoeden vermeld in de voorgaande paragraaf.

Vermits bij de ingangscontrole enkel de uiterlijk zichtbare staat van de goederen bij teruggave kan worden beoordeeld, behoudt beMatrix® zich het recht voor om de Huurder alsnog aan te spreken tot vergoeding van de eventuele niet onmiddellijk zichtbare schade.

Bij gebreke aan tijdige teruggave van de gehuurde goederen of een deel ervan bij beëindiging van de huurovereenkomst, is de Huurder beMatrix®, per dag vertraging, bovenop de gewone huurprijs, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 7 % van de totale brutohuurprijs voor de gehele duur van de huurovereenkomst, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. In dit geval maakt de Huurder zich schuldig aan verduistering en misbruik van vertrouwen, waaromtrent beMatrix® niet zal nalaten klacht neer te leggen bij de bevoegde gerechtelijke instanties.

6. BESCHADIGING VAN HET GEHUURDE GOED
De Huurder verbindt er zich toe om beMatrix® onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van schade of technische defect aan of door de gehuurde goederen die ontstaat of zich voordoet tijdens de duur van de huurovereenkomst.

beMatrix® heeft op elk ogenblik het recht om de gehuurde goederen bij de Huurder te inspecteren.

Het is de Huurder niet toegestaan om zelf onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan de gehuurde goederen uit te voeren. Wanneer de Huurder vaststelt dat herstelwerkzaamheden zich opdringen, verbindt de Huurder er zich toe beMatrix® daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Indien de gehuurde goederen gedurende de huurtijd dringende herstellingen of onderhoud behoeven, zal de Huurder dit gedogen, zonder recht op enige schadevergoeding, noch recht op ontbinding van de huurovereenkomst. De Huurder verbindt er zich tevens toe om beMatrix® of een door beMatrix® aangestelde toe te laten om herstelwerkzaamheden uit te voeren ten gevolge van normale slijtage.

Wanneer de Huurder de gehuurde goederen bij beëindiging van de huurovereenkomst beschadigd en/of vervuild terugbrengt, is de Huurder beMatrix® een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die begroot wordt op de helft van de totale brutohuurprijs voor de gehele duur van de huurovereenkomst, bovenop de herstel- of reinigingskosten (incl. arbeidsloon en onderdelen), en onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Bij schade en/of vervuiling vastgesteld aan de gehuurde goederen, lopende de huurovereenkomst of bij teruggave ervan, is de Huurder voor de herstelling en/of reiniging een forfaitaire vergoeding van € 500,00 verschuldigd, onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragraaf en onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn. In geval van hogere werkelijke kosten zal beMatrix® de Huurder per aangetekend schrijven schriftelijk in kennis stellen van het bedrag van deze kosten. Bij gebreke aan protest van de Huurder per aangetekend schrijven binnen een termijn van 3 werkdagen te rekenen van de datum van het aangetekend schrijven van beMatrix® wordt de Huurder geacht in te stemmen met de begroting van de kosten en is de Huurder dit bedrag aan beMatrix® verschuldigd, onverminderd het bepaalde in de voorgaande paragraaf.

Enkele niet-limitatieve voorbeelden van beschadiging:

  • Boor-, nagel- en schroefgaten;
  • Afgestoten of afgebroken hoeken of kanten;
  • Lakbeschadiging of lak met lijmresten van plakband, VELCRO® Brand tape, …;
  • Vette of vuile vlekken van gebruik in bv. keuken op stand;
  • Verbogen, ingekorte of bekraste onderdelen;
  • Allerlei beschadigingen door oneigenlijk of foutief gebruik of nalatigheid of onachtzaamheid van de Huurder.

Bij verlies of diefstal van (een deel van) de gehuurde goederen of dermate ernstige vernieling of beschadiging dat herstelling van de gehuurde goederen onverantwoord is, is de huurovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. De Huurder aanvaardt dat beMatrix® bepaalt wanneer dit het geval is. In dit geval is de Huurder beMatrix® een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende vervangwaarde van de gehuurde goederen, onverminderd het recht van beMatrix® op een hogere vergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. In dit geval staan de gehuurde goederen ter vrije beschikking van de Huurder die zich ertoe verbindt op eigen kosten in te staan voor bewaring, opruiming, ontmanteling, vervoer, etc. van de gehuurde goederen of de overblijfselen ervan.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
Gedurende de huur van de gehuurde goederen is de Huurder aansprakelijk voor alle mogelijke schade of hinder, met inbegrip van vandalisme en overmacht, foutief of niet, ontstaan aan dan wel door of met de gehuurde goederen.

De Huurder verbindt er zich toe beMatrix® te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden tot vergoeding van schade die tijdens de huurovereenkomst door of met de gehuurde goederen is ontstaan.

8. VERBOD OP ONDERHUUR
Het is de Huurder verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen of ter beschikking te stellen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van beMatrix®.